Добре дошли,
в системата за регистриране на типичните дози на пациентите при рентгенови изследвания.
Целта на системата е да се създаде национална база данни от типичните дози на пациентите при рентгенови диагностични изследвания в лечебните заведения в страната и да се определят национални диагностични референтни нива (ДРН). В допълнение, системата подпомага изработването на типичните дози в рентгеновите отделения в страната.
Съгласно Чл.29 от Наредба 30 издадена от Министерството на здравеопазването на 31.10.2005 г. Националният център по радиобиология и радиационна защита е задължен да провежда национални проучвания на дозите на пациентите, с цел определяне на ДРН. Лечебните заведения са длъжни да определят типичните дози за всеки от рентгеновите кабинети и да ги сравняват с националните ДРН.
В системата могат да бъдат въвеждани данни от рентгенографски, мамографски, рентгеноскопични, компютър-томографски изследвания и интервенционални процедури под рентгенов контрол. След въвеждането на необходимия брой данни от изследвания за дадена уредба, всеки потребител има възможността да направи справка за типичната доза с конкретната рентгенова уредба и да я сравни с актуалното национално референтно ниво.
Системата е разработена и се поддържа от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).
www.ncrrp.org